Reklamation, tillstånd & dokument

Legal Information

Tillstånd

Peak Asset Management AB (org. nr. 556865-4866) är ett anknutet ombud till Peak AM Securities AB (org. nr. 556863-2367) och innehar följande tillstånd
 • Livförsäkring
 • Tilläggsförsäkring till livförsäkring
 • Giftermålsförsäkring
 • Födelseförsäkring
 • Försäkring anknuten till värdepappersfonder
 • Lång olycksfall- och sjukförsäkring
 • Olycksfall 
 • Sjukdom
Peak AM Syd AB (org. nr. 559192-7891) är ett anknutet ombud till Peak Asset Management AB.

 

Peak AM Securities AB är ett av Finansinspektionen auktoriserat svenskt värdepappersbolag (institutnummer 035264).

Peak AM Securities AB (org. nr. 556863-2367) innehar följande tillstånd
 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
 • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet
 • Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument
 • Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster
 • Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
 • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling
 • a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
 • Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare

Reklamation

På Peak Asset Mangagement är du som kund viktigast och vi strävar alltid efter att du skall känna dig nöjd med oss. Skulle du trots detta vara missnöjd med något finner du vägledning till att lämna en reklamation nedan.

Är du missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Det enklaste sättet att få rättelse är vanligen att vända sig direkt till sin kundansvarige för att reda ut vad som skett.

I det fall du ändå inte blir nöjd skriver du till Peak Asset Managements klagomålsansvarige:

Amin Bell
Harvest Advokatbyrå AB
Engelbrektsplan 1
Box 7225, 10389 Stockholm

Beskriv vad som du anser har blivit fel och vem som handlagt ärendet tidigare. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt, i förekommande fall, frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.

För att få din sak prövad kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel. 08 – 508 860 00
Ytterligare information finns på www.arn.se

Information lämnas också hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, se vidare www.konsumenternasforsakringbyra.se samt hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, tel. 08 – 24 30 85, se vidare www.konsumentbankbyrån.se.

Du kan också väcka talan vid allmän domstol eller vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.