Reklamation, tillstånd & dokument

Legal Information

Tillstånd

Peak Asset Management AB är även ett anknutet ombud till Peak AM Securities AB (org. nr. 556863-2367) och tillhandahåller följande investeringstjänster för värdebolagets räkning:

  • marknadsföra investerings- eller sidotjänster
  • ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument
  • tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende ovanstående instrument eller tjänster

Peak AM SYD AB är även ett anknutet ombud till Peak AM Securities AB (org. nr. 556863-2367) och tillhandahåller följande investeringstjänster för värdebolagets räkning:

  • marknadsföra investerings- eller sidotjänster
  • ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument
  • tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende ovanstående instrument eller tjänster

Peak AM Väst AB är även ett anknutet ombud till Peak AM Securities AB (org. nr. 559455-0591) och tillhandahåller följande investeringstjänster för värdebolagets räkning:

  • marknadsföra investerings- eller sidotjänster
  • ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument
  • tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende ovanstående instrument eller tjänster

Peak AM Securities AB (556862-2367)
Odengatan 60
Box 7161, 103 88 Stockholm
www.peakamsecurities.se

Ansvar för ren förmögenhetsskada
Peak AM Securities AB är ansvarig för ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsaker en kund. Anspråk skall riktas mot Peak AM Securities AB inom skälig tid från det att skadans uppkomst upptäcktes.

Anknutna ombuds övriga verksamhet
Peak Asset Management AB bedriver som övrig verksamhet försäkringsförmedling. Peak Asset Management AB är i dessa fall ansvarig för ren förmögenhetsskada som orsakas i den övriga verksamheten. 

Reklamation

På Peak Asset Mangagement är du som kund viktigast och vi strävar alltid efter att du skall känna dig nöjd med oss. Skulle du trots detta vara missnöjd med något finner du vägledning till att lämna en reklamation nedan.

Är du missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Det enklaste sättet att få rättelse är vanligen att vända sig direkt till sin kundansvarige för att reda ut vad som skett.

I det fall du ändå inte blir nöjd skriver du till Peak Asset Managements klagomålsansvarige:

Jesper Dahlöf
FCG Risk & Complience AB 559005-7773
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Beskriv vad som du anser har blivit fel och vem som handlagt ärendet tidigare. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt, i förekommande fall, frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.

För att få din sak prövad kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel. 08 – 508 860 00
Ytterligare information finns på www.arn.se

Information lämnas också hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, se vidare www.konsumenternasforsakringbyra.se samt hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, tel. 08 – 24 30 85, se vidare www.konsumentbankbyrån.se.

Du kan också väcka talan vid allmän domstol eller vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Hållbarhet

Den så kallade disclosureförordningen (förordning [EU] 2019/2088) beslutades i december 2019. Förordningen reglerar bland annat hur värdepappersbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om bolagets arbete med så kallade ESG-faktorer. ESG är en akronym för engelska Environment, Social, Governance. Kriterierna för miljö, samhälle/social och bolagsstyrning (ESG) är en uppsättning standarder för ett företags verksamhet som socialt medvetna investerare kan använda för att utvärdera investeringar.

Peak Asset Management AB vill ta ansvar för den miljömässiga och sociala påverkan som uppkommer till följd av våra beslut och handlingar. Därför eftersträvar vi att försöka ta de bästa besluten ur ett hållbarhetsperspektiv i den dagliga verksamheten och kontinuerligt arbeta med ytterligare förbättringar. Vi har som ambition att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av våra åtaganden samt att skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

I dagsläget beaktar vi inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom vår investeringsrådgivning eller försäkringsrådgivning.

Investeringsrådgivning och försäkringsrådgivning

Bolaget tillhandahåller rådgivning avseende ett mycket begränsat produktutbud bestående av ett antal värdepappers- och specialfonder. Givet det begränsade produktutbudet som bolaget har valt att arbeta med inom rådgivningen till bolagets kunder beaktas inte huruvida dessa fonder i sin tur beaktar investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Logo symbol