Reklamation, tillstånd & dokument

Legal Information

Tillstånd

Peak AM Securities AB (org. nr. 556863-2367) är ett av Finansinspektionen auktoriserat svenskt värdepappersbolag (institutnummer 035264) med följande tillstånd.

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
 • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet
 • Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument
 • Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster

Om anknutna Ombud
Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får ett värdepappersbolag teckna avtal med fysiska eller juridiska personer om att dessa kan agera såsom anknutna ombud till värdepappersinstitutet. En fysisk eller juridisk person får endast vara anknutet ombud till ett värdepappersbolag.

Ett anknutet ombud får tillhandahålla följande investeringstjänster:

 • marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
 • ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,
 • placera finansiella instrument, eller
 • tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende ovanstående instrument eller tjänster.

Peak AM Securities AB agerar i vissa fall genom anknutna ombud. Ombuden är företag som genom avtal med värdepappersbolaget bland annat har möjlighet att marknadsföra investeringstjänster, ta emot och vidarebefordra order avseende ett eller flera finansiella instrument och tillhandahålla investeringsrådgivning. Anknutna Ombud är registrerade hos Bolagsverket i Sverige. Bolagsverket kan lämna upplysning om Anknutna Ombud.

Bolagsverket,

851 81 Sundsvall.

Tel 060–184000.

www.bolagsverket.se

Ytterligare information om det anknutna ombudet kan lämnas av det anknutna ombudet.

Ansvar för ren förmögenhetsskada
Peak AM Securities AB är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund. Anspråk skall riktas mot Peak AM Securities AB inom skälig tid från det att skadans uppkomst upptäcktes.

Anknutna ombuds övriga verksamhet
Anknutna ombud har möjlighet att från tid till annan vid sidan av ovanstående investeringstjänster möjlighet att bedriva övrig verksamhet, till exempel försäkringsförmedling. Det anknutna ombudet är i dessa fall ansvarigt för ren förmögenhetsskada som ombudet orsakar i sin övriga verksamhet.

Anknutna ombud till Peak AM Securities AB

Peak Asset Management AB (org. nr. 556865-4866) är ett anknutet ombud till Peak AM Securities AB (org. nr. 556863-2367) och innehar följande övriga tillstånd

 • Livförsäkring
 • Tilläggsförsäkring till livförsäkring
 • Giftermålsförsäkring
 • Födelseförsäkring
 • Försäkring anknuten till värdepappersfonder
 • Lång olycksfall- och sjukförsäkring
 • Olycksfall 
 • Sjukdom

Peak AM Syd AB (org. nr. 559192-7891) är ett anknutet ombud till Peak Asset Management AB.

Bäcke & Timerdal Finansiell Planering AB (org. nr. 556984-7253) är ett anknutet ombud till Peak AM Securities AB.

Fors & Partners AB (org. nr. 559212-7632) är ett anknutet ombud till Peak AM Securities AB.

Reklamation

På Peak Asset Mangagement är du som kund viktigast och vi strävar alltid efter att du skall känna dig nöjd med oss. Skulle du trots detta vara missnöjd med något finner du vägledning till att lämna en reklamation nedan.

Är du missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Det enklaste sättet att få rättelse är vanligen att vända sig direkt till sin kundansvarige för att reda ut vad som skett.

I det fall du ändå inte blir nöjd skriver du till Peak Asset Managements klagomålsansvarige:

Jesper Dahlöf
FCG Risk & Complience AB 559005-7773
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Beskriv vad som du anser har blivit fel och vem som handlagt ärendet tidigare. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt, i förekommande fall, frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.

För att få din sak prövad kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel. 08 – 508 860 00
Ytterligare information finns på www.arn.se

Information lämnas också hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, se vidare www.konsumenternasforsakringbyra.se samt hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, tel. 08 – 24 30 85, se vidare www.konsumentbankbyrån.se.

Du kan också väcka talan vid allmän domstol eller vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Logo symbol